Over de Wegwijzer

Doel Wegwijzer

Op deze website vindt u een online tool die u kan gebruiken wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, jonger dan 7 jaar. Het instrument geeft afhankelijk van de leeftijd van het kind een lijst van signalen weer die mogelijks op een probleem in de ontwikkeling kunnen wijzen. Een deel van de signalen uit de lijst is vooral zorgwekkend wanneer er verschillende signalen aanwezig zijn en hoeft op zichzelf niet op langdurige problemen te wijzen. Andere signalen zijn altijd alarmerend en zullen een groter gewicht krijgen bij het advies om al dan niet door te verwijzen voor verdere diagnostiek. U kan aanduiden welke signalen u opmerkt bij het kind. De bedoeling van de tool is u te helpen om bij zorgen over de ontwikkeling te weten welke acties nodig zijn, gaande van ontwikkelingsstimulatie, tot doorverwijzing voor meer gespecialiseerde zorg.

De tool geeft een beeld van een kind op één bepaald moment. Hou er bij het invullen rekening mee dat ontwikkeling soms in sprongen verloopt en jonge kinderen soms op korte tijd veel kunnen veranderen. Indien u twijfelt over het advies van de Wegwijzer, kan het aangewezen zijn om het een maand later opnieuw in te vullen. 

De tool kan ook gebruikt worden bij kinderen waar er al vastgestelde moeilijkheden in de ontwikkeling zijn, maar op dit moment nog geen gespecialiseerde hulp opgestart is (bijvoorbeeld omwille van wachtlijsten). Wanneer u in de tool de moeilijkheden aanduidt die het kind ervaart, zal u gerichte laagdrempelige adviezen krijgen, waar u zelf of de ouders mee aan de slag kunnen.  

Voor wie?

De Wegwijzer is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die professioneel bij de zorg voor jonge kinderen betrokken zijn, o.a. huisartsen, pediaters, eerstelijnspsychologen, Kind & Gezin, kinderopvang, kleuterscholen en CLB. Betrek indien mogelijk ouders wanneer u de vragenlijst invult. Samen zal u tot een vollediger beeld van het kind komen. De vragenlijst kan ook een hulpmiddel zijn om in gesprek te gaan met de ouders over de ontwikkeling van het kind. 

Ook ouders en familieleden kunnen de Wegwijzer gebruiken. Het is echter belangrijk om te weten dat deze screeningslijst géén diagnostisch instrument is. Om vast te stellen of het kind daadwerkelijk een probleem heeft in de ontwikkeling en extra ondersteuning nodig heeft, is altijd verder onderzoek nodig. 

Waarom?

Op dit moment is de meest recente informatie over de belangrijkste vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen niet op een toegankelijke manier beschikbaar voor alle mensen die professioneel met jonge kinderen in contact komen. Mede hierdoor worden ontwikkelingsstoornissen vaak nog te laat gedetecteerd. Dit terwijl de wetenschap ons leert dat het net cruciaal is signalen van een mogelijk verstoorde ontwikkeling bij een jong kind zo vroeg mogelijk op te sporen. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het belang van een vroege detectie en interventie van ontwikkelingsstoornissen met het oog op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en uitkomst op langere termijn (zie o.a. Abercrombie et al., 2021; Law, Garrett & Nye, 2003; Pickles et al., 2016). Internationaal wordt universele screening en toezicht op ontwikkelingsstoornissen daarom ook aanbevolen, onder meer door de Amerikaanse Academy of Pediatrics.

Via deze online tool kunnen professionelen ouders helpen om signalen van deze ontwikkelingsstoornissen sneller te detecteren, kunnen ze zelf samen met ouders met aangereikte adviezen aan de slag en kunnen ze ouders indien nodig doorverwijzen naar de juiste instanties voor verder onderzoek. De Wegwijzer kan ook bijdragen aan een vlottere communicatie tussen verschillende professionelen die bij de zorg van hetzelfde kind betrokken zijn.